درباره ما

درباره ما

درباره ما

شرکت مهندسی و مدیریت طرح مهانیر طوس در سال ۱۳۸۹ تاسیس و پس از اخذ گواهینامه صالحیت خدمات مشاوره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سال ۱۳۹۷ ،فعالیت خود را بصورت جدی آغاز نمود. این شرکت با بهرهگیری از کادری مجرب و متخصص و با استفاده از جدیدترین نسخ استانداردهای ملی و بین المللی و با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و فن آوری بروز خدمات خود را در زمینه طراحی، مهندسی، مشاوره و نظارت پروژه های احداث و توسعه پست ها و خطوط انتقال نیرو، شبکه های توزیع نیروی برق، احداث تأسیسات دیسپاچینگ و مخابرات نیرو در شبکههای توزیع ، فوق توزیع و انتقال نیرو و صنایع بزرگ ، احداث شبکه و تأسیسات برق رسانی به کارخانه های صنعتی بزرگ، اتوماسیون، انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی ارائه می دهد

مشاوره

احداث و توسعه پست ها و خطوط انتقال نیرو، شبکه های توزیع نیروی برق، احداث تأسیسات دیسپاچینگ و مخابرات نیرو در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال نیرو و صنایع بزرگ

طراحی

احداث و توسعه پست ها و خطوط انتقال نیرو، شبکه های توزیع نیروی برق، احداث تأسیسات دیسپاچینگ و مخابرات نیرو در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال نیرو و صنایع بزرگ

نظارت

احداث و توسعه پست ها و خطوط انتقال نیرو، شبکه های توزیع نیروی برق، احداث تأسیسات دیسپاچینگ و مخابرات نیرو در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال نیرو و صنایع بزرگ

بخشی از قراردادهای پنج سال اخیر


خدمات مهندسی و طراحی بخش های ساختمانی و HV پروژه توسعه فیدرخانه ۲۰ کیلوولت (بهینه سازی) پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت جنگل
خدمات مهندسی و طراحی تغییر آرایش بازوهای برج های دومداره آویزی خطوط ۶۳ کیلوولت رینگ مشهد
خدمات مهندسی مربوط به بخشهای DCS و مخابرات پستها (تامین نیرو)
خدمات مهندسی مربوط به بخشهای PM و بهینه سازی پست ها (تامین نیرو)
خدمات مهندسی اجرای پنج مجموعه بانک خازنی

خدمات مهندسی و طراحی بخش های ساختمانی و HV پروژه توسعه فیدرخانه ۲۰ کیلوولت
(بهینه سازی) پست ۲۰/۱۳۲ کیلوولت جنگل
خدمات مهندسی و طراحی تغییر آرایش بازوهای برج های دومداره آویزی خطوط ۶۳ کیلوولت
رینگ مشهد
خدمات مهندسی مربوط به بخشهای DCS و مخابرات پستها (تامین نیرو) 
خدمات مهندسی مربوط به بخشهای PM و بهینه سازی پست ها (تامین نیرو) 
خدمات مهندسی اجرای پنج مجموعه بانک خازنی

عضو هیئت مدیره و مدیر بخش پست ها

فرزاد مرتضایی

مدیر بخش سیویل و سازه

مهدی نصرالهی
دکتری - عمران

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره

حسین اسفرقی

دکتری – برق قدرت

عضو هیات مدیره

حمیده صادقی

کارشناسی ارشد – جامعه شناسی

حمید بابا غیبی

لیسانس برق قدرت

مدیر بخش مطالعات و انرژی های نو

حمید بابا غیبی
لیسانس برق قدرت

معاون مهندسی

محمد فاضلی فر
لیسانس برق قدرت